Benedenbuurt (‘struiken’ deel) – Al actief

Lijsterbeslaan

Benedenbuurt van het gas af

Buurtbewoners, de gemeente en de Woningstichting zetten zich in om de Benedenbuurt in Wageningen in de toekomst niet langer afhankelijk te laten zijn van aardgas. Hiervoor bekijken ze de mogelijkheden om een collectief warmtenet te realiseren. Met dit warmtenet kunnen de huizen van duurzame warmte voorzien worden. Misschien kan er zelfs energie met elkaar uitgewisseld worden via zo’n warmtenet.

Vervanging riolering geeft ruimte voor warmtenet

Directe aanleiding voor de ideeën van het warmtenet is dat de gemeente vanaf 2019 de riolering en bestrating in de Benedenbuurt* wil vervangen vanwege de ouderdom hiervan. Gezien de grootte van die ingreep maakt dit de aanleg van een warmtenet relatief eenvoudig. Ook het aardgasnet van de Benedenbuurt is verouderd. Een warmtenet voorkomt dat er een nieuw aardgasnet aangelegd hoeft te worden.

*Hoewel de Benedenbuurt formeel groter is hebben wij het voor dit project over de +/- 470 woningen binnen het vierkant Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg, Lawickse Allee.

Al veel betrokken buurtbewoners én werkgroepen

De ideeën voor dit warmtenet zijn mede tot stand gekomen door een aantal enthousiaste buurtbewoners die hier in 2016 mee zijn gestart. Via het principe van ‘zwaan kleef aan’ groeide het aantal buurtbewoners dat meedeed aan diverse kleine overleggen en bijeenkomsten. Op 8 november 2017 vond een eerste brede bijeenkomst plaats waarvoor alle bewoners uitgenodigd waren. Tijdens die bijeenkomst  is een beeld geschetst van de scenario’s die tot op heden zijn onderzocht. Tevens is ruimte gevraagd om één specifiek scenario verder uit te werken. Betrokken bewoners werken nu samen met professionals (waaronder gemeente en Woningstichting) in verschillende werkgroepen voorstellen uit.

Uitwerken meest kansrijke scenario

Het scenario dat verder uitgewerkt zal gaan worden is het scenario waarin bij rioleringsvervaging een warmtenet op hoogtemperatuur wordt aangelegd. Door water op hoge temperatuur te leveren kunnen de woningen in de bestaande toestand aangesloten worden. Parallel aan de uitwerking van een alternatieve warmtevoorziening wordt echter ook onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de woningen in de wijk beter te kunnen isoleren én zoveel mogelijk stroom duurzaam op te wekken met zonnepanelen. Voor het beter isoleren van de woningen kunnen we als wijk dan in alle rust plannen opstellen die hopelijk met de tijd door overheid en markt gestimuleerd zullen gaan worden door goede financieringsmogelijkheden en subsidies.

Veelgestelde vragen

Er zijn op de brede bewonersavond in november veel vragen opgehaald. Ook nu druppelen de vragen nog binnen via e-mail. De projectgroep stelt zich ten doel al deze vragen stap voor stap te gaan beantwoorden. In dit document vindt u zowel de beantwoorde vragen als de nog niet beantwoorde vragen (FAQ Benedenbuurt (28 nov) pdf)

Energieloket voor de Benedenbuurt

Heeft u plannen op het gebied van energiebesparing en installaties en wilt u weten hoe deze zich verhouden tot het grotere plan voor de Benedenbuurt? Wijkgenoot Robert-Jan Geerts is ons energieloket. Hij helpt u graag verder. U kunt hem bereiken op 06-24350283 of robertjan@energieloket-wageningen.nl

Contact en meedoen

De gezamenlijke wens is dit proces (de zoektocht naar alternatieven voor gas en de uiteindelijke besluitvorming) zo open en transparant mogelijk vorm te blijven geven. Alle relevante informatie vindt u daarom zoveel mogelijk op deze webpagina. Ook worden er nieuwsbrieven geschreven. Die worden op deze site gepubliceerd, per e-mail én post verspreid. Bent u buurtbewoner maar staat u nog niet op de maillijst? Wilt u contact? Of wilt u meedoen in de projectgroep? Neem contact op met buurtbewoner Wanka Lelieveld. Kamperfoelielaan 24, tel. nr. 0614979806 , email: wanka.lelieveld(apestaartje)gmail.com

Verslagen bijeenkomsten, links en downloads

Update mei 2018
Nieuwsbrief Nr 1 Eerste algemene informatieavond 16 nov 2017
Eindrapportage BHS Benedenbuurt gasloos TAUW 2017
Notitie Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt Tauw 14 juni 2017
Presentatie Smart Energie Planner Benedenbuurt Tauw juni 2017
Verslag bijeenkomst 23 mei 2017

Wijkbijeenkomsten

De wijk is tot nu toe twee keer bijeengekomen om met zo veel mogelijk buurtbewoners de ontwikkelingen te bespreken. De volgende wijkbijeenkomst wordt gepland in het najaar van 2018, wanneer er meer duidelijkheid is over de financiering van het project.

Verslag bijeenkomst 23 mei 2017

[November 2017]

 

Bestuursoverleg

(Bijna) iedere week komt het bestuur van de cooperatie met een aantal andere actieve buurtbewoners bijeen om de gang van zaken te bespreken. Wilt u ook meepraten? U bent van harte welkom. Omdat de planning in de zomer wat onregelmatig is, kunt u het beste even aan de voorzitter (Theo de Bruijn, zie contactpagina) vragen wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is.

Notulen overleggen tussen bestuur, projectteam, en soms andere groepen:

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen in de Benedenbuurt? We horen ze graag. U kunt bij de volgende buurtbewoners terecht:

Wanka Lelieveld, initiatiefnemer: voor algemene ontwikkelingen en informatie voor externen

  • Kamperfoelielaan 24
  • tel. 06 1497 9806
  • wanka.lelieveld(apestaartje)gmail.com

Theo de Bruijn, voorzitter buurtcooperatie: voor vragen over de cooperatie

  • tel
  • mail

Robert-Jan Geerts, energieloket: voor vragen over wat het warmtenet betekent voor ùw woning, bijvoorbeeld in relatie tot isolatieplannen

  • tel. 06 2435 0283
  • email: robertjan(apestaartje)energieloket-wageningen.nl