Voedselagenda 2021 – 2030

In september 2021 heeft de gemeente Wageningen haar nieuwe Voedselagenda 2021-2030: Wageningen Eet Duurzaam, Gezond en Samen vastgesteld.

 

Download de
Voedselagenda 2021-2030

 

 

Wat staat er in de Voedselagenda?

Onze ambitie is dat Wageningen in 2030 een gezonde, duurzame en inclusieve stad is met een sterke sociale cohesie, waarin we samen werken aan een gezonde voedselomgeving met toegang tot gezond en duurzaam eten van dichtbij voor iedereen. We dragen daarmee niet alleen bij aan een gezondere, inclusieve en duurzame stad, maar ook aan een florerende lokale economie, een sterke gemeenschap, de bestrijding van armoede en aan innovatie en kennisontwikkeling.

We streven vier doelen na:

1. in Wageningen is de voedselomgeving gezond;
2. in Wageningen eten inwoners meer duurzaam voedsel van dichtbij;
3. in Wageningen verspillen inwoners, bedrijven en organisaties minder voedsel;
4. in Wageningen eten inwoners meer plantaardig voedsel.

De Voedselagenda beschrijft per doel de bijbehorende actielijnen en acties. In het ontwikkelproces van de agenda kwam naar voren dat er op de weg naar de stip op de horizon met name grote animo in de stad bestaat voor de volgende acties, die dan ook prioriteit krijgen in de uitvoering:

• Voedsel als middel om de gemeenschap te versterken door ontmoeting en participatie
• Voedseleducatie voor kinderen en volwassenen
• Eetbaar groen in de publieke ruimte en buurtmoestuinen
• Betere verkrijgbaarheid van duurzame lokale producten die zichtbaar en betaalbaar zijn
• Wetgeving voor gezonde voedselomgeving

Samenwerken

Hierbij werkt de gemeente nauw samen met vele partijen in de stad en in de regio, waar veel kennis, ervaring en initiatief bestaat op het thema voedsel. We zetten sterk in op zichtbaarheid en communicatie, zodat inwoners makkelijk kunnen aanhaken. Ook gaan we voedselbeleid steviger inbedden in andere beleidsterreinen. Tenslotte geven we als gemeente het goede voorbeeld.
We gaan de uitvoering van Voedselagenda monitoren in samenwerking met partijen in de stad en met behulp van indicatoren die we selecteerden uit het internationale Milan Pact voor Stedelijk Voedselbeleid.

Waarom een Voedselagenda?

Overal in Nederland hebben steden te kampen met de gevolgen van groeiende gezondheidsverschillen, waarbij een deel van de inwoners te maken heeft met overgewicht, chronische ziektes en ongezonde leefstijl. Sociale ongelijkheid draagt bij aan deze gezondheidsverschillen. Ook in Wageningen zijn er
mensen met een gezonde leefstijl en mensen die dat niet hebben. Vaak zijn die direct gerelateerd aan het inkomens- en opleidingsniveau.

Bovendien hebben we in Wageningen hoge klimaatambities en willen we onze CO2-uitstoot terugdringen. Voedselconsumptie-en productie hebben grote invloed op deze opgaves. Als gemeente willen we daarom werken aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in onze stad. In de Voedselagenda 2021-2030 leest u hoe we van plan zijn dat te doen.

Hoe kwam de agenda tot stand?

Deze voedselagenda kwam tot stand na gesprekken met inwoners en organisaties in Wageningen in de eerste helft van 2021. Ook konden zij meepraten via de Stem van Wageningen.

Dat deden ze aan de hand van startnotitie met de achtergronden, de vragen en het proces van de nieuwe Voedselagenda. Lees de de startnotitie  Naar een Wageningse Voedselagenda 2021-2030 

Vervolgens is de agenda besproken met gemeenteraadsleden en vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 14 september 2021.

Ook kunt u kijken wat er in het coalitie-akkoord 2018-2022 staat over voedselbeleid.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar voedsel@wageningen.nl

 


De Voedselagenda 2021-2030 werd ontwikkeld door de gemeente Wageningen in samenwerking met Thuis.