Voorwaarden

Groene Bon gemeente Wageningen

Verantwoordelijke: Gemeente Wageningen
Datum: februari 2021
Website van de onderneming: wageningenduurzaam.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van wageningen.groenebon.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen.

Wanneer je een Groene Bon aanvraagt, vragen we je om voldoende persoonsgegevens te verstrekken om onze diensten te kunnen verlenen.

 1. Wij vragen je om jouw postcode huisnummer combinatie omdat Groene Bonnen  slechts beperkt beschikbaar zijn per uniek adres.
 2. Wij vragen je om jouw e-mailadres om de aan jou verstrekte Groene Bon af te kunnen leveren.
 3. Wij kunnen je vragen om je naam en telefoonnummer indien de aangeboden dienst vereist dat wij contact met je opnemen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak.
 4. Wij vragen je om je naam en email voor het versturen van de nieuwsbrief van Wageningen Woont Duurzaam. Voorwaarde voor het deelnemen aan de actie is dat je jezelf inschrijft voor deze nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven.
 5. Wij kunnen je vragen om naam, telefoonnummer, adres of email voor andere redenen dan hierboven genoemd. In dat geval leggen wij op het moment van vragen aan je uit waarvoor we het nodig hebben.

Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor je, zoals met jou overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of jouw website gebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken je erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies in je browser. Voor cookies geplaatst door andere partijen, verwijzen wij je naar de informatie die deze partijen zelf op hun eigen website daarover geven. Wij kunnen zelf geen invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze dergelijke partijen.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten
 • om met je in contact te kunnen treden wanneer dat is aangegeven bij de dienst
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
 • het verzorgen en verbeteren van onze website
 • het verrichten van marktonderzoek

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hebben verkregen.

Duur van de verwerking

Je persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, wat samen kan hangen met de aard van onze relatie tot jou.

Jouw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft je een aantal rechten. Wij informeren je daar graag over. Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het op deze website weergegeven contactformulier.

Je hebt recht op:

Toegang en inzage:
Je hebt het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van jouw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Verbetering, verwijdering en beperking:
Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Verzet:
De privacywetgeving biedt je het recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; je hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Gegevensoverdacht:
Je hebt het recht om je Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Intrekken van toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Indienen van een klacht:
Wanneer je een klacht hebt over privacyschending, dan horen wij dat graag van je. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met je tot een oplossing te komen. Neem bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Ook kun je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag via

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens delen met anderen?

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder je instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij je om toestemming vragen voor doorzenden van je gegevens aan andere bedrijven of instanties. Het intern verwerken van jouw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij het doorgeven van jouw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens zonder je toestemming moeten vrijgeven, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij zullen in redelijkheid proberen je van tevoren daarover te informeren.

Aansprakelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van je persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin jouw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.

Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van je eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login te voorkomen. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je computer, IP-adres en identificatiegegevens, en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Social media

Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Linkedin). Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen over je privacy kun je altijd contact met ons opnemen.

Gemeente Wageningen
Postbus 1
6700 AA Wageningen

E-mail: info@wageningenduurzaam.nl

Jouw keuzes voor verwerking persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wil je een verandering van je keuze doorgeven, neem dan contact met ons op via het op deze website beschikbare contactformulier.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website of via fg@wageningen.nl.


 

‘Green Voucher’ municipality of Wageningen

Responsible: Municipality of Wageningen
Date: May 2021
Company website: wageningenduurzaam.nl

This privacy policy applies to the services of wageningen.groenebon.nl. By using this website you indicate that you accept our privacy policy.

We are aware that you have confidence in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we let you know what information we collect when you use our website, why we collect this information and how we use it to improve your user experience.

Our Use of Collected Information

Personal data

These are personal data that can be used to confirm your identity.

When you request a Green Voucher, we ask you to provide sufficient personal data to continue our services.

 1. We ask you for your zip code and house number combination because Green Vouchers are only available to a limited extent per unique address.
 2. We ask you for your e-mail address in order to send you the Green Voucher issued to you.
 3. We may ask you for your name and telephone number if the service offered requires us to contact you, for example to make an appointment.
 4. We ask you for your name and email for sending the Wageningen Woont Duurzaam newsletter. A condition for obtaining the Green Voucher is that you register yourself for this newsletter. You can unsubscribe at any time.
 5. We may ask you for name, telephone number, address or email for reasons other than those mentioned above. In that case, we will explain to you what we need it for.

This information is used to enable us to do our work for you, as agreed with you on the basis of the agreement between us or your website use. The data is stored on Google’s own secure servers or those of a third party. We will not combine this information with other personal information in our possession.

You are not obliged to provide your personal data, but we would like to point out that certain services cannot be provided when you decline the processing of personal data.

When you send email or other messages to us, we may save those messages. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on secure servers belonging to a third party. We will not combine this information with other personal information that we have.

Cookies

We do not place cookies in your browser. For cookies placed by other parties, we refer you to the information that these parties provide on their own website. We ourselves cannot influence the content of those statements, nor the content of the cookies of such parties.

Purposes of data processing

The personal data that we process about you will only be used for the following purposes:

 • to perform the services offered
 • to get in touch with you when needed
 • analyzing and improving our services
 • taking care of and improving our website
 • conducting market research

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy without your consent.

Duration of the processing

Your personal data will be stored and processed by us for a period that is necessary for the purpose of the processing, which may be related to the nature of our relationship with you.

Your rights

Privacy legislation gives you a number of rights. We are happy to inform you about this. You can exercise your rights by contacting us via the contact form displayed on this website.

You are entitled to:

Access and inspection:
You have the right to request free access to your personal data and the way we use your personal data at any time.

Improvement, removal and limitation:
You always have the right to ask us to correct, supplement or delete your personal data. You may also request that the processing of your Personal Data be restricted. However, it is important to realize that in the event of refusal of notification or a request for removal of your personal data, certain services and / or products can no longer be delivered.

Resistance:
Privacy legislation offers you the right to object to the processing of your personal data for serious and legitimate reasons. In addition, you always have the right to object to the use of personal data for direct marketing purposes; you do not have to give reasons for this.

Data transfer:
You have the right to obtain your Personal Data in a common and readable form and / or to transfer it to other controllers.

Withdrawal of consent:
Insofar as the processing is based on your prior consent, you have the right to withdraw that consent.

Submitting a complaint:
If you have a complaint about a privacy violation, we would like to hear from you. We will try to find a solution with you as quickly and as effectively as possible. In case of dissatisfaction, please contact us by telephone or in writing via the contact details at the bottom of this page. You can also contact the Dutch Data Protection Authority, established in The Hague via

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sharing data with others?

Your personal data will not be shared with third parties without your consent. If this is nevertheless necessary or desirable, we will ask you for permission to forward your data to other companies or authorities. The internal processing of your data is done by employees who are obliged by us to observe secrecy and confidentiality. If passing on your data to third parties, we will do everything we can to guarantee an equivalent level of protection, for example by having our contract partners sign confidentiality statements in line with the content of this privacy statement.

In rare cases, we may have to disclose your personal data without your consent, for example on the basis of a court order or to comply with other mandatory laws or regulations. We will make reasonable efforts to inform you about this in advance.

Liability

We have taken security measures to protect your personal data, such that these measures are reasonable in relation to the risk of loss or falsification of personal data. Should a situation arise in which your data is processed in an unauthorized manner or by unauthorized persons, we would like to hear this as soon as possible, so that we can take measures and limit damage.

Under no circumstances can we be held liable for damage (direct or indirect) resulting from incorrect or unlawful use by a third party of your personal data.

You must always comply with the security regulations for the protection of your own equipment and internet connection, including by preventing any unauthorized access to your login. You are and will remain responsible for the use of your computer, IP address and identification data, as well as for the confidentiality thereof.

Social media

Our website may include buttons for Social Media. These work through pieces of own code. Cookies are placed by means of this code that can be read by these companies. For the cookies that the social media parties place and the possible data they collect using these, we refer to the statements that these parties give on their own websites (eg Facebook, Linkedin). Please note that these statements can change regularly.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement and you can always contact us if you have any questions about your privacy.

Gemeente Wageningen
Postbus 1
6700 AA Wageningen

E-mail: info@wageningenduurzaam.nl

Your choices for processing personal data

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is provided to us. If you want to notify us of a change of your choice, please contact us via the contact form available on this website.

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, you can contact us at fg@wageningen.nl.