Subsidie SDE+ 2019 voor productie duurzame energie

subsidie SDE

De subsidie regeling

De SDE+ regeling is een exploitatiesubsidie. De eigenaar ontvangt subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van het duurzame energiesysteem, zoals bij een investeringssubsidie. Op het gebied van zonne-energie is er SDE+ subsidie beschikbaar voor fotovoltaïsche zonne-energie (zon-PV) en voor zonnewarmtesystemen (zonthermie). DE SDE+ regeling vergoedt daarbij gedurende 15 jaar het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en grijze energie. Het gaat dus om een subsidie per kWh opgewekte duurzame elektriciteit of per GJ opgewekte duurzame warmte.

De regeling kent voor een periode van 15 jaar een basissubsidie toe per kWh opgewekte elektriciteit of GJ geproduceerde warmte (het basisbedrag). Jaarlijks wordt dit basisbedrag gecorrigeerd met de kostprijs voor opwekking van grijze energie (het correctiebedrag). De werkelijke SDE+ subsidie is dus het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Jaarlijks wordt het correctiebedrag vastgesteld op basis van actuele energieprijzen. Als bij stijgende energieprijzen het correctiebedrag dus stijgt dan daalt de netto te ontvangen SDE-subsidie, maar door de gestegen energieprijzen is de besparing door eigen duurzame opwekking ook groter geworden.

Het is géén fiscale regeling, de regeling is geschikt voor zowel profit als non-profit organisaties.

Voorwaarde voor zon-PV projecten:

  • Installatie is groter dan 15 kWp
  • De installatie is aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x 80 A)

Voorwaarde voor thermische zonne-energieprojecten:

  • Het totaal thermisch vermogen is groter dan 140 kW thermisch
  • Uitsluitend van toepassing op afgedekte zonnecollectoren

Subsidie aanvraagprocedure en aandachtspunten

De SDE+ 2019 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2019 wordt op 12 maart 2019 geopend.  De minister maakt het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de voorjaarsronde via een Kamerbrief bekend. Deze brief is gepubliceerd onder ‘Kamerbrief SDE+ 2019‘. Naar verwachting gaat de SDE+ najaarsronde in september/oktober 2019 open.
Het totale budget voor 2019 bedraagt 10 miljard euro en komt in twee rondes  van elk 5 miljard (voorjaar en najaar) ter beschikking. Elke ronde heeft 3 indieningsfases. In elke opvolgende fase gaat het maximale basisbedrag omhoog. Dat kan betekenen dat het beschikbare budget in de 1ste fase al overschreven kan zijn en er geen budget meer beschikbaar is voor de volgende fasen. Elke volgende fase biedt een hogere basisvergoeding en heeft een eigen datum van openstelling. Indienen voor de 1ste fase betekent een lagere bijdrage maar een grotere kans dat de pot nog niet leeg is en de subsidie wordt toegekend. In de afgelopen jaren was er echter ook nog subsidie beschikbaar in de latere fasen.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Indien er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan aan beschikbaar budget over is wordt er verloot over de aanvragen die voor 17.00 uur binnen zijn.

Als u naast de SDE+ nog andere subsidies heeft ontvangen zal een jaar na ingebruikname getoetst worden of uw SDE-steun aan de voorwaarden van het Milieusteunkader van de Europese Commissie voldoet.

Na subsidie toekenning wordt subsidie verstrekt als aan de volgende verplichtingen is voldaan:

  • Binnen bepaalde termijnen dienen een opdrachtbevestiging en/of een bewijs van plaatsing overlegd te worden.
  • Inschrijving bij een certificerende instantie zoals CertiQ
  • Vaststellingsbewijs van netbeheerder/meetbedrijf dat u producent bent van groene energie

Toegekende SDE-subsidie die niet wordt gerealiseerd/ingetrokken geeft de volgende risico’s:

  • Bij afzien van een toegekende SDE+ subsidie kan 3 jaar lang geen SDE+ subsidie aangevraagd worden op het adres waarop SDE+ subsidie is verkregen. Dit geldt alleen voor de categorie waarvoor positief is beschikt. Dit geldt niet voor andere categorieën. Hiervoor kan wel SDE+ subsidie worden aangevraagd op deze locatie.

Voorbereiding aanvraag: wat is er nodig voor de aanvraag?

Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist. Indien dat niet beschikbaar is kan dit aangevraagd worden via www.eherkenning.nl.

Hiermee kan de aanvraag ingediend worden via het eloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het aanvraagformulier komt via het eloket toegankelijk. Het is dan mogelijk de aanvraag voor te bereiden en klaar te zetten. Deze kan dan digitaal verzonden worden zodra de regeling open is.

Toestemming eigenaar
Indien de aanvrager voor een zon-PV of zonthermie-installatie niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie is dan moet er een verklaring van de eigenaar met de aanvraag meegestuurd worden. In deze verklaring verklaart de eigenaar dat deze toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren.

Meer informatie