Regelgeving en energiebesparing

Energielabel C verplichting kantoren

Ieder kantoor groter dan 100 m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze verplichting te voldoen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben.

Wageningen Werkt Duurzaam biedt 50% subsidie op een energieprestatieadvies (met een maximum van €1.000). Daarin wordt in kaart gebracht waar uw pand staat en wat voor maatregelen u kunt treffen om minimaal een energielabel C te realiseren. Kijk voor meer informatie op: subsidie voor energieadvies

De energielabel C-verplichting voor kantoren gaat gelden vanaf 1 januari 2023. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Energie-Index en Energielabel C

 >> Op deze pagina van RVO vindt u meer informatie over de label C verplichting.

 

Het Activiteitenbesluit

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas of aardgasequivalenten (Aeq).

In de periode van 1 januari tot 1 juli 2019 geldt een informatieplicht voor bedrijven. De ondernemer is dan verplicht om door middel van een melding het bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze wordt door het bevoegd gezag gebruikt om te controleren of aan de energiebesparingsplicht is voldaan.

In het Activiteitenbesluit, art. 2.15 is de verplichting beschreven dat in dergelijke gebouwen alle maatregelen zijn genomen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. De terugverdientijd is afhankelijk van vele factoren waaronder de energieprijs. Om discussies te vermijden zijn ter verduidelijking erkende maatregelen aangewezen per bedrijfstak.

Bij een bedrijf dat kan laten zien dat er is voldaan aan deze erkende maatregelen zal het bevoegd gezag ervan uitgaan dat er voldaan is aan de besparingsverplichting uit het activiteitenbesluit.

De lijst met erkende maatregelen per bedrijfstak kunt u hieronder vinden.

De lijst met erkende maatregelen voor kantoren (pdf):

 

 

 

De lijst met erkende maatregelen in gebouwen voor zorg en welzijn (pdf):

 

 

 

Er zijn erkende maatregelenlijsten voor 19 verschillende bedrijstakken. Zie de website van InfoMil voor de laatste updates en informatie.

Maatregelen doelmatig DBO

Voor de erkende maatregelen zijn ook doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen vastgesteld. De maatregelen DBO vormen een belangrijk onderdeel van het toezicht op de erkende maatregelen energiebesparing. Ze geven namelijk aan hoe erkende maatregelen beheerd en onderhouden moeten worden.

Wilt u meer weten?
>Op deze pagina van het RVO vindt u meer informatie over het Activiteiten besluit en energiebesparing.
> Kennisbank met informatie over alle erkende maatregelen op infomil.nl

 

Energie efficiency richtlijn (EED)

De Energie-Efficiency Richtlijn (EED) is gericht op de Europese doelstelling om in 2020 20% minder energie te gebruiken. Binnen deze richtlijn zijn 2 verplichtingen opgenomen die betrekking op uw bedrijf zouden kunnen hebben:

  • De uitvoering van een energie audit voor grote ondernemingen
  • De kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties

Energie auditaudit stappenplan RVO

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten.

De energie-audit is van toepassing op ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Wilt u weten of de auditplicht op uw bedrijf van toepassing is? Klik dan eens op het stappenplan aan de rechterkant (.pdf):

>> Op de RvO pagina over audits kunt u meer lezen over de energie audits en audit plicht.

Kostenbatenanalyse

Bij de kostenbatenanalyse (KBA) betreft het bedrijven die voornemens zijn om een ingrijpende renovatie of nieuwbouw van een stookinstallatie te doen met een vermogen van 20MW of meer.

De KBA dient er toe om de kosten en de baten te berekenen van de geplande situatie (nieuwbouw of ingrijpende renovatie) in vergelijking met hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en de aansluiting op een warmte- of koudenet.

>> U vindt op deze RvO website meer informatie over de kostenbatenanalyse.