Energieadvies Wageningen Werkt Duurzaam helpt ondernemers bij wettelijke informatieplicht

25 maart 2019

De wettelijke informatieplicht om per 1 juli 2019 de overheid te informeren over energiebesparing in uw bedrijf is van kracht. Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) biedt energieadvies aan waarmee u eenvoudig aan de informatieplicht kunt voldoen.

Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om rendabele energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd (binnen 5 jaar) te nemen. Gekscherend wordt dit ook wel ‘de enige wet die bedrijven verplicht om geld te verdienen’ genoemd. Het gaat hierbij om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas.

Informatieplicht voor bedrijven

Per 1 juli 2019 geldt naast de energiebesparingsverplichting ook een informatieplicht voor bedrijven. De ondernemer wordt dan verplicht om door middel van een melding via eLoket van RVO.nl het bevoegd gezag te informeren of en welke energiebesparende maatregelen van de erkende maatregelenlijst zijn getroffen. In de periode januari – juni 2019 kunnen bedrijven de melding doen en per 1 juli 2019 moet de melding gedaan zijn. De melding wordt door het bevoegd gezag gebruikt om te controleren of aan de energiebesparingsplicht is voldaan.
Meer informatie over de informatieplicht: wattjemoetweten.nl

Energieadvies helpt bij informatieplicht

WWD biedt energie quickscans of energieprestatie-labeladviezen (met 50% subsidie) aan waarin een rapportage is opgenomen is van de erkende maatregelen bij uw bedrijf. Daarmee is het voor u eenvoudig om in 2019 aan de informatieplicht te voldoen. Meer dan 115 Wageningse bedrijven hebben met hulp van WWD inmiddels een energieadvies ontvangen. De bedrijven die aan de wettelijke verplichting moeten voldoen zijn daarmee al voorbereid voor de informatieplicht.

> Meer informatie over energieadvies via Wageningen Werkt Duurzaam