Voedselbeleid in Wageningen

In het Coalitie-akkoord 2018 – 2022 presenteert de gemeente Wageningen het thema voedsel als een ‘doorbraakdossier’. Dat betekent dat de gemeente op dit terrein belangrijke stappen voorwaarts wil zetten. De gemeente heeft daarbij een aantal uitgangspunten: Voedsel verbindt de belangrijkste uitdagingen aan elkaar. Eten lijkt zo gewoon. Maar bij het thema voedsel komen alle onderwerpen samen. Het gaat om klimaat, onderwijs, gezondheid, circulaire economie en participatie, en ook over het behoud van biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Veel gezondheidsproblemen zijn gerelateerd aan de omgeving en levensstijl. Het is belangrijk om kiezen voor gezond voedsel makkelijker te maken. Dat geldt zowel op individueel niveau als collectief, als middel om verschillen in gezondheid tussen groepen te verkleinen. Daarnaast is het voor het klimaat en de biodiversiteit essentieel dat we werken aan het verduurzamen van de voedselketen. En tenslotte: Jong geleerd is oud gedaan. Bewustwording is een traject van lange adem. Informatie en inspiratie zijn de hoofdingrediënten bij de noodzakelijke gedragsverandering.

Beleid

Het voedselbeleid kent vier centrale pijlers

a) Toegang tot gezond voedsel
b) Duurzame korte ketens
c) Minder voedselverspilling 
d) Eiwittransitie

Voor de periode 2018 – 2022 heeft de gemeente de volgende concrete voornemens geformuleerd:

 1. Pionieren en zoveel mogelijk (lokale) kennis benutten en nieuwe inzichten vertalen naar concrete acties.
 2. Zoveel mogelijk samenwerken met lokale partners zoals Wageningen UR, ROC Rijn IJssel, EerlijkWinkelen Wageningen en SOW.
 3. Wageningen inzetten als levende proeftuin: Samen Tegen Voedselverspilling, zoals bijv. het ‘Verspillingschap’ bij de Jumbo.
 4. De detailhandel en horeca verleiden om te kiezen voor streekproducten, invulling te geven aan de eiwittransitie en zich aan te sluiten bij Samen tegen Voedselverspilling.
 5. Een of meerdere projecten om gezondheidsverschillen in de stad te verkleinen door middel van voedsel(educatie), zoals schoolfruit, warme maaltijden op school of subsidie voor kinderopvang en scholen voor schooltuineducatie.
 6. Partijen en kennis bij elkaar brengen om korte ketens en betaalbare lokale producten te stimuleren. Pilots korte ketens boeren – consumenten en inkoop met lokale en regionale aanbieders.
 7. Bewustwordingscampagnes gericht op consumenten en producenten. Voedseleducatie voor kinderen zodat ze jong de waarde van voedsel leren kennen.
 8. Voedsel in de openbare ruimte versterken.
 9. De gemeente geeft het goede voorbeeld met bijvoorbeeld de Streekkantine.

Lees het gehele Coalitie-akkoord 2018 – 2022Naast het Coalitie-akkoord geven twee andere documenten richting aan het Wageningse voedselbeleid:

 1. De Visie Buitengebied
 2. De Voedselvisie van de Regio Foodvalley

We lichten ze hier kort toe:

1. Voedsel en landbouw in de Wageningse Visie Buitengebied

In 2020 heeft de gemeente Wageningen een Visie op het Buitengebied vastgesteld. Daarin staat ondermeer:

“Als economische sector is landbouw in Wageningen maar klein. Maar in onze dichtbevolkte Valleiregio heeft de voedselproductie ook maatschappelijke meerwaarden, die te maken hebben met biodiversiteit, gezondheid, leefbaarheid, recreatie, beweging, beleving, zinvol werk, educatie en rust voor inwoners van de regio.(…) Lokale voedselproductie kan door al die maatschappelijke waarden van nog groter belang worden voor de inwoners van Wageningen. Voedselbossen hebben daarbij onze speciale aandacht. (…) We stimuleren initiatieven die bijdragen aan ‘gemeenschapslandbouw’, waarin inwoners samen met boeren vormgeven aan de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en vermarkt. Daarnaast stimuleren we samenwerking en kennisdeling, willen we knelpunten in wet- en regelgeving aanpakken en zoeken we financiële middelen voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw.”

Lees hier het hele hoofdstuk uit de Visie Buitengebied (p. 60-63)

2. Regionale voedselvisie

Ook de acht gemeenten in de Gelderse Vallei (ofwel de Regio Foodvalley) hebben een gezamenlijke Voedselvisie opgesteld. Deze kunt u hier (pdf, 6MB) terugvinden. U kunt ook op de afbeelding klikken om hem te downloaden.