Toelichting en vervolg Nulmeting Biodiversiteit

29 oktober 2019

Niet iedereen begreep de eerder opgestelde factsheets voor de nulmeting biodiversiteit goed. Daarom heeft de gemeente een toelichting gegeven op een van de factsheets, als voorbeeld.

Voor de zomer heeft de gemeente een nulmeting van de biodiversiteit in het buitengebied laten uitvoeren, zie eerder nieuwsbericht hierover met een link naar de factsheets. Deze meting betrof een “bureaustudie” waarbij hoofdzakelijk gebruik is gemaakt van waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De resultaten zijn verwerkt in de vorm van factsheets voor zeven verschillende deelgebieden.
De factsheets bestaan uit een kenschets van het landschap, een samenvatting van de waargenomen soorten per soortgroep, een korte beschrijving van ontwikkelingen in het gebied die van invloed op de biodiversiteit zijn (geweest) en kansen om de biodiversiteit te verhogen. Deze factsheets zijn in de eerste plaats bedoeld als basis voor de dialoog met de samenleving in het kader van de Visie Buitengebied, waar de gemeente dit najaar mee van start gaat. Voor verdere informatie hierover: www.toekomstwageningen.nl.
In de zomerperiode is er de mogelijkheid geweest om een reactie te geven op de factsheets. Verschillende groene organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Deze reacties leverden ons nieuwe informatie over het voorkomen van soorten in de verschillende deelgebieden en ook veel suggesties voor mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen. De gemeente is erg blij met deze reacties.

Uit de reacties bleek echter ook dat er veel vragen leefden over de opzet van de factsheets en de achterliggende gegevens. De gemeente heeft daarom besloten een toelichting bij de factsheets te laten opstellen. Zie hier dit voorbeeld.
De factsheets zelf zijn nog niet aangepast naar aanleiding van de reacties. Wij hebben besloten daarmee te wachten tot de bijeenkomsten in het kader van de Visie Buitengebied begin november, omdat wij verwachten dat ook daarbij nog waardevolle aanvullingen naar voren komen. De Visie Buitengebied zal uiteindelijk de kaders en daarmee richting aangeven van hoe we met ons buitengebied willen omgaan. Landschap, natuur en biodiversiteit zullen daarbij een belangrijke rol spelen, zeker in relatie tot de energietransitie maar ook in relatie tot andere onderwerpen.