Groenberaad stelt ecologische groenstructuur op

23 mei 2018

Gaby Schmelzer van de Bomenstichting zit in het Groenberaad, een adviesorgaan voor de gemeente. Het Groenberaad stelt samen met de gemeente een stedelijke groenstructuur op. Het gaat hierbij om een plan om de groene gebieden (zoals parken, bomenlanen en waterlopen) in en rondom de bebouwde kom van Wageningen te versterken en beter met elkaar te verbinden, zodat de verschillende diersoorten hier beter gebruik van kunnen maken. “We leren graag wat er belangrijk is voor deze diergroepen en -soorten, zodat we ons advies daarop kunnen aanpassen,” zegt Gaby.

Het Groenberaad heeft op 15 mei jl. een eerste schets van de reeds aanwezige groenstructuur en ook de verbindingen met het buitengebied gemaakt. Daarnaast zijn ook de knelpunten in deze structuur aangegeven.

“Bij het verder uitwerken van deze groenstructuur zal voor zover mogelijk ook rekening worden gehouden met de voorwaarden die verschillende voorkomende diergroepen en -soorten stellen aan hun leefomgeving. Hiervoor is specialistische ecologische kennis nodig,” vertelt Gaby. “Daarom zijn op 5 en 7 juni lokale deskundigen uitgenodigd die ons kunnen adviseren over de realisatie, inrichting en beheer van de groenstructuur. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de eisen die vleermuizen stellen aan houtsingels en bomenlanen of amfibieën aan de waterkwaliteit en de inrichting van de oevers.”

Foto: van links naar rechts: Wilma Pol (gemeente), Ronald Busman (Wagenings Milieu Overleg), Gaby Schmelzer (Bomenstichting, afdeling Wageningen), Arjan Rosseel (gemeente) en Hugo Hoofwijk (Mooi Wageningen)