Groen Wageningen ontwikkel je samen

Zo gevarieerd als rond Wageningen is het landschap bijna nergens. Waar anders kun je zo dicht bij elkaar schaatsen tussen de rietpluimen van de nevengeul, hardlopen op de trappetjes in het bos op de Wageningse Berg, of fietsen langs weidevogels in de nieuwe Binnenveldse hooilanden? Wageningen Universiteit koos 100 jaar geleden niet voor niets voor ons mooie stadje: verschillende landschappen en bodemsoorten op loopafstand van elkaar. De zandgronden van de Veluwe raken hier de klei van de uiterwaarden langs de Nederrijn en het veen in de Gelderse Vallei. Alle ruimte dus, om te verwonderen en te onderzoeken.

In de gemeente Wageningen neemt het groen een steeds belangrijkere plek in. Samen met groene organisaties en betrokken Wageningers werkt de gemeente aan een vitale groene stad. Een leefbare stad waarin inwoners kunnen genieten van het prachtige landschap en de biodiversiteit, zich prettig en vrij voelen om initiatieven te nemen en samen te werken aan een nog groenere, duurzamere en klimaatbestendiger stad.

Samen met betrokken Wageningers, natuur- en milieuorganisaties en de Woningstichting heeft de gemeente in 2016 het Groenbeleidsplan van Wageningen ontwikkeld. Ook is er een groot project gaande om de biodiversiteit te vergroten en samen een visie te ontwikkelen op het buitengebied. Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten die gemeente Wageningen onderneemt om de stad en omgeving te vergroenen.

Ecologisch beheer

 • In het buitengebied en bij de bredere berm in de bebouwde kom worden bermen ecologisch beheerd, zoals te lezen is in het Maaibeleid Wageningen. De gemeente stemt het maaitijdstip af op het gewenste eindbeeld; een berm met een kruiden- en bloemrijke vegetatie. Daarmee neemt de ecologische waarde van de bermen toe. Heeft u een vraag of opmerking over de openbare ruimte? Meld dit dan bij het Meldpunt openbare ruimte.
 • Daar waar mogelijk worden ook gazons omgevormd naar berm. Omdat de grond vaak moet verschralen zal het enige jaren duren voor er een diverse bloemen- en kruidenvegetatie ontstaat.
 • De gemeente levert een bijdrage aan de ondersteuning van bijenvolken door de adoptie van een aantal bijenkasten. De gemeente heeft daarbij samen met de NBV (imkers) oog voor de positie van de wilde bij.
 • De gemeente beschermt monumentale bomen. Overige bomen worden beschermd via de bomenverordening.
 • De gemeente heeft aandacht voor eetbaar groen, zodat er van alles te plukken is.

Samenwerking met groene organisaties

 • De gemeente werkt samen met het Groenberaad (afgevaardigden van groene organisaties) om de huidige en toekomstige waarden van het groen te borgen bij ontwikkelingen in het openbaar domein.
 • De gemeente heeft samen met groene organisaties een uitvoeringsprogramma buitengebied opgesteld waarbij de gemeente initiator en facilitator is.
 • In overleg met de Woningstichting initieert de gemeente de organisatie van Operatie Steenbreek vanaf nu op jaarlijkse basis. Hierbij wordt verdere verstening van achtertuinen van huur- en koopwoningen tegengegaan. De gemeente neemt hierbij een faciliterende rol in en ontwikkelt in samenspraak met de Woningstichting een folder.
 • De gemeente organiseert samen met het Groene Wiel de jaarlijks terugkerende Boomfeestdag. Het streven hierbij is om ieder basisschoolkind gedurende zijn/haar basisschooltijd een boom te laten planten. De gemeente levert hierbij materiaal en menskracht; het Groene Wiel zorgt voor de contacten met de scholen.

‘Gemeente neemt ons serieus, dat geeft energie’
Gaby Schmelzer van de Bomenstichting zit in het Groenberaad, een adviesorgaan voor de gemeente. Zij voelt zich serieus genomen. “We hadden als Bomenstichting vroeger wel eens één op één gesprekken met medewerkers van de gemeente, over kapaanvragen, maar toen werden we vaak eerder als lastig ervaren dan als serieuze gesprekspartner gezien. Nu zitten we structureel met elkaar om tafel, met alle groene organisaties in Wageningen. Eest was het twee keer per jaar, nu zelfs vier keer. We adviseren over voor ons belangrijke zaken, dat geeft energie. Zo stellen we in overleg met de gemeente de ecologische groenstructuur van Wageningen op, en zijn betrokken bij herinrichting van het groen zoals bij de pilot voor de Tarthorst. We merken dat de gemeente echt een omslag heeft gemaakt: waar groen eerst altijd de sluitpost was, staat het nu echt op de agenda. Het kost bergen tijd, maar dat is niet erg als je daarmee bereikt wat je belangrijk vindt.”

Bewonersparticipatie

 • De gemeente stimuleert buurtgroenbeheer. U kunt groenvakken beheren, geveltuintjes aanleggen of met een groep vogelkasten plaatsen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website wageningen.nl

Ruimtelijke Ordening

 • De gemeente stimuleert natuurinclusief bouwen: rekening houden met gevolgen voor ecologie. Natuurinclusief bouwen is in concept opgenomen in het gemeentelijke duurzaamheidsprofiel dat ingezet wordt bij gebiedsontwikkeling.
 • De gemeente streeft naar een minimum wenselijk percentage groen per wijk. Ze zet dit in bij gebiedsontwikkeling, maar ook bij renovaties van de openbare ruimte van wijken.
 • De gemeente heeft een groenfonds ingericht, om hiermee de wijken die onder de 10% groen zitten te kunnen vergroenen en om zelf aan herplantplicht te kunnen voldoen.
 • De gemeente streeft naar het handhaven en versterken van de bestaande groenstructuur, ook dit is het uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling en bij renovaties van wijken.
 • De gemeente heeft als onderdeel van haar uitvoeringsprogramma ‘Binnenstad’ het vergroenen van de binnenstad in de Wageningse straatjes uitgewerkt.
 • Wanneer er groen verwijderd moet worden, wordt er aan groencompensatiegedaan door op andere plekken groen aan te leggen.
 • Intern stimuleert de gemeente een integrale uitvoering van het groenbeleidsplan, zodat het werken aan de beleidsdoelen van het groen zoveel mogelijk ook door andere gemeentelijke beleidsvelden worden gezien en worden meegenomen.

De Groenste stad

Wageningen werd in september 2018 uitgekozen tot groenste stad van Nederland in de Nationale Groencompetitie. Deze zogenoemde Entente Florale is een wedstrijd tussen Nederlandse steden en dorpen. Doel van de wedstrijd is brede aandacht voor groen en het feit dat een vitale groene stad goed is voor economie, sociale en maatschappelijke zaken. De wedstrijd wordt gedragen door diverse organisaties waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Voor de jury werd in 2018 een fietsroute uitgezet. Deze fietsroute door Wageningen is nog altijd bruikbaar voor mensen die het leuk vinden het gevarieerde Wageningse landschap in een ochtend of middag te beleven.