Gemeente Wageningen geeft biodiversiteit een belangrijke plek met nulmeting

18 juli 2019

De achteruitgang van de biodiversiteit in het algemeen, maar zeker ook in Wageningen, is iets wat de gemeente zich aantrekt. Met de landbouwuniversiteit in haar midden plus tal van groene organisaties en een groen college wil de gemeente werken aan herstel van de biodiversiteit.

Een eerste stap hierin is de nulmeting van de biodiversiteit in het buitengebied. Deze nulmeting wordt nu uitgevoerd door het bureau Econsultancy en geeft, op basis van een bureaustudie, per deelgebied weer welke soorten er nu voorkomen en waar kansen en knelpunten liggen. Op deze manier hoopt de gemeente ook te achterhalen van welke gebieden en soorten er nog te weinig bekend is.

Beleidsmedewerker Wilma Pol: “De nulmeting zal laten zien waar soorten niet zijn waar je ze wel verwacht, als je kijkt naar het landschap en de omstandigheden zoals bodemtype. Als ze er niet zijn kan dit verscheidene oorzaken hebben, zoals stokstof emissie, versnippering van het landschap, verdroging en intensieve landbouw plus het feit dat er minder agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. Samen met de groene organisaties, waterschap, provincie en inwoners proberen we hier iets aan te doen.”

Eerst nulmeting, dan doelen stellen

Daarnaast zal de energietransitie zeker ook haar uitwerking hebben in het landelijk gebied. De gemeente wil de energietransitie aangrijpen om het herstel van biodiversiteit een impuls te geven. “Als de aanleg gepaard gaat met landschapsverfraaiing en biodiversiteitsherstel biedt het kansen. Maar om te weten of de biodiversiteit toe- of afneemt en of dit voldoende is, hebben we een nulmeting nodig die laat zie waar we nu staan. Vervolgens moeten we doelen vaststellen en in de ideale situatie gaan monitoren”.

Geef uw reactie op de nulmeting

Groene organisaties worden van harte uitgenodigd hun reactie te geven op het eindconcept van de nulmeting. Dat kan tot en met 30 augustus via Nulmeting@wageningen.nl. De reacties worden verwerkt in het definitieve eindrapport om zo een nog completer beeld van de huidige biodiversiteit in Wageningen te kunnen geven.

De factsheets van de nulmeting kunt u hier downloaden:

Bennekomse steeg
Binnenveld
Eng Noord
End Zuid
Nude
Uiterwaarden Neder-Rijn
Wageningse Berg

Een toelichting op de Factsheets helpt je op weg.