Binnenveldse hooilanden op de schop voor biodiversiteit

Graafwerk bij Grift_WJG

21 februari 2019

De werkzaamheden zijn begonnen! Nu via crowdfunding het streefbedrag bij elkaar is gehaald om de vijftig hectare grond van de Binnenveldse Hooilanden aan te kopen, wordt de omvorming naar nieuwe natuur gestart. Wie nu in de Binnenveldse Hooilanden komt, ziet graafmachines en vrachtwagens aan de gang. Wat gaat hier gebeuren?

Een blik op de toekomst

Wanneer je over een aantal jaar langs de Binnenveldse Hooilanden fietst of wandelt, tref je een uitbundige bloemenzee aan vol met water- en weidevogels, vlinders en sprinkhanen. Het gebied zal er dan meer uitzien als vóór 1950: natte hooilanden met bijzondere soorten zoals orchideeën, de moerasparelmoervlinder, de paarse bloemen van de Spaanse ruiter en misschien wel een roerdomp of otter. In het beheerplan wordt gestreefd naar drie hoofdtypen natuur: blauwgrasland, dotterbloemhooiland en trilveen. Voordat het zover is, moet er nog heel wat werk verzet worden.

Werkzaamheden Binnenveld_WJG

Natuurvriendelijke oevers

Langs de Grift zijn delen van de oever afgegraven, zodat er een geleidelijke overgang van land naar water ontstaat. De ondiep aflopende oevers bieden ruimte aan een soortenrijkdom van planten en vormen een beschutte leefomgeving voor zoal kikkers, padden, vogels en vissen. Ook vormen de natuurvriendelijke oevers een broedplaats waar eitjes worden afgezet en larven kunnen volgroeien. Ten noorden van de eendenkooi komen ook gedeeltelijk natuurvriendelijke oevers te liggen.

Natuurvriendelijke oever_WJG

Graven voor biodiversiteit

Uitvoerend aannemer voor de inrichting van het natuurgebied – Martens en Van Oord –  is begonnen met het verwijderen alle afrastering tussen de percelen. Op sommige plekken wordt de begroeiing verwijderd. Momenteel worden twee nieuwe sloten gegraven om het water vanuit het oostelijk deel van het Binnenveld af te voeren naar de Grift. Die sloten worden verplaatst, omdat dit gunstiger is voor de beoogde natuurdoelen. Daarna wordt de voedselrijke toplaag afgegraven. Door het verwijderen van deze laag, waar nog veel meststoffen in zitten, wordt de bodem schraler en ontstaat een veel rijkere biodiversiteit.

Blijf op de hoogte en volg de ontwikkelingen van de Binnenveldse Hooilanden op de websites van Mooi Binnenveld en de Binnenveldse Hooilanden.