Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden en De Hellen

Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden en De Hellen

Datum/Tijd
16 maart 2021
20:00 - 22:00


De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding).

De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren alle werkzaamheden aan het begin van dat jaar nog niet helemaal afgerond. In de lezing zal worden ingegaan op de resultaten van de eerste broedvogel-inventarisatie van het gebied, uitgevoerd door leden van de KNNV-Vogelwerkgroep-Wageningen, de IVN-Vogelwerkgroep-Ede en het WBO (de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost). Linus van der Plas laat tijdens zijn lezing zien dat het nu al een veelbelovend gebied is, waar in 2020 in totaal 610 territoria voor 52 soorten broedvogels werden vastgesteld, waarvan 12 van de Rode Lijst!

Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen
De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei.

De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvenen en natte schraallanden. Centraal in het gebied liggen plassen die restanten zijn van een verveningsproces. Met name het habitattype Trilveen is van internationaal belang. Om de effecten van het beheer op de kwaliteit van het gebied te evalueren, wordt het gebied regelmatig gemonitord. Door de Plantenwerkgroep van de KNNV, afdeling Wageningen en omstreken, is in 2019 een inventarisatie van de hogere planten uitgevoerd. Bovendien is van een aangrenzend graslandgebied van 10 ha, dat recent als buffer is aangekocht, de nul-situatie vastgesteld. Herman Thunnissen gaat in zijn lezing in op de resultaten van deze inventarisaties.

Meld je uiterlijk 14 maart aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl. Je ontvangt op 15 maart een link naar de lezingen. Iedere geïnteresseerde is welkom. Maximaal 100 deelnemers mogelijk.