Hoe staat het met het landelijke Klimaatakkoord?

4 december 2018

Landelijk hebben ruim honderd partijen uit het veld aan vijf zogenoemde klimaattafels deelgenomen afgelopen zomer. Het betrof klimaattafels rond de onderwerpen Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. De partijen zijn op hoofdlijnen tot een concept-klimaatakkoord gekomen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Het Centraal Planbureau heeft het akkoord doorgerekend en het kabinet moet deze tafels nu richting geven, zodat er nog aan het eind van dit jaar een definitief akkoord zal zijn. Kortom: fase II is reeds gestart, namelijk de uitwerking van het akkoord in concrete afspraken! De onderhandelingen zijn bezig.

CO2-beprijzing voor grote bedrijven, rekeningrijden, het ligt wederom op tafel. Zullen de Kamer en het kabinet hier eind dit jaar nog een finaal oordeel over vellen? Of wordt het toch 2019? Vast staat de afspraak dat er voor de gebouwde omgeving en voor elektriciteitsopwekking een Regionale Energie Strategie moet komen, in ons geval in de Regio FoodValley. En dat betekent dat we regionale afspraken zullen moeten maken hoe we van het gas afgaan en hoeveel windmolens en zonneparken er moeten komen in elk van de gemeenten.

Ga voor de laatste stand van zaken naar www.klimaatakkoord.nl