Warmtetransitie

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. In 2030 sluit de gaskraan in Groningen. Gemeente Wageningen heeft de ambitie om rond deze periode warmte zonder aardgas op te wekken en over te stappen op duurzame energie. Op deze manier wordt tevens uitvoering gegeven aan het doel ‘Wageningen Klimaatneutraal in 2030’.

Aanpak warmtetransitie

Transitievisie Warmte

Gemeente Wageningen pakt de warmtetransitie in twee stappen op. In 2019 stelt ze een Transitievisie Warmte op. In deze visie moet komen te staan hoe de transitie van fossiele warmte naar duurzame warmte globaal gaat verlopen. Voor alle wijken wordt een scenario geschetst. Ook worden er keuzes gemaakt in wat er lokaal nodig is om de transitie op gang te brengen; bv het doorzetten van betaalbare leningen, subsidies voor innovatie of voor mensen met een lager inkomen, budgetten voor wijken om expertise en begeleiding in te huren als zij zelf een plan willen maken.

De gemeente wil deze visie samen met inwoners opstellen. Het gaat immers om úw woning en úw wijk. U moet weten waar u aan toe bent. De deskundigheid en betrokkenheid van inwoners is hard nodig.

Plan van aanpak per wijk

In de periode 2020-2021 wordt de transitievisie warmte uitgewerkt tot een plan van aanpak: het Warmtetransitieplan. In dit plan wordt per wijk beschreven hoe de overstap van gas naar een duurzame energiebron gaat plaatsvinden. In het plan wordt vastgesteld welke wijken en gebieden het eerst worden aangepakt en volgens welk scenario. Voor de wijken die al voor 2030 van het gas af gaan zullen dit al vrij gedetailleerde uitvoeringsplannen moeten zijn.

Wijken al van start

Sinds 2017 zijn er al buurten en VVE’s die samen met de gemeente met planvorming zijn begonnen. Bijvoorbeeld in de Nude en een deel van de Benedenbuurt. In 2018 zijn de wijken Veerweg, Wageningen hoog en Hamelakkers gestart. Deze projecten zullen parallel aan het proces voor de warmtevisie en transitieplan worden voortgezet. Lees meer over de wijken in Wageningen die al actief zijn met de warmtetransitie.

Samenwerken aan transitievisie warmte

De gemeente wil de transitievisie zoveel mogelijk in samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen in Wageningen oppakken. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen kan meedenken over de overstap van gas naar duurzame energiebronnen en hierover advies krijgt.

Volgende bijeenkomst: 23 mei

Op donderdagavond 23 mei aanstaande is een bijeenkomst voor alle Wageningse wijken in het Pantarijn. Tijdens de bijeenkomst zal per wijk worden besproken welke randvoorwaarden er zijn en welke mogelijkheden er liggen om van het gas los te komen. Er zijn deskundigen die hierin kunnen meedenken. De gemeente zorgt voor gespreksleiding en verslaglegging. Wilt u meedenken over de overstap naar duurzame energie in uw wijk? Meld u dan aan voor de bijeenkomst Warm Wageningen.

Meer informatie

Op elke 3e zaterdag van de maand staat de Warmtekraam op de markt in Wageningen. Hier kunt u inspiratie opdoen of uw ideeën achterlaten. Lees meer over de warmtetransitie in de huis-aan-huisbladen en op deze website.